ศูนย์รวมกิจกรรมท่องเที่ยวเชียงแสน

ศูนย์ฯนี้ ดำเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนที่ สืบสาน ส่งเสริม และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าและตำนาน วัฒนธรรม ประเพณีที่มีมายาวนานของเมืองโบราณเชียงแสน ควบคู่ไปกับการรื้อฟื้นวัฒนธรรมที่สูญหาย และร่วมปกป้องมรดกทั้งทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ของเมืองเชียงแสน และพื้นที่เชื่อมโยง นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมให้มีการร่วมทำกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริม เพิ่มเติมจากอาชีพหลัก ด้วยการจัดโปรแกรมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

ปัจจุบัย กลุ่มวิสาหกิจฯ มีสมาชิก 16 คน รวมถึง พี่น้องลูกหลาน ที่ร่วมแรงร่วมใจ มาช่วยกันต้อนรับแขกแก้วที่มาเยือนเชียงแสน

ภายใต้ วิสัยทัศน์ ของการมุ่งสู่ การเป็น ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา สืบสานภูมิปัญญา ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

... ทีมงานที่น่ารักของเรา ...

พี่วัตร
ครูภูมิปัญญา
ดูทักษาโหรา
และนักเล่า
เรื่องชุมชน

พี่หวาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น้องดุ๋มดุ๋ม
ครูภูมิปัญญาทำเครื่องสักการะ

อ อุ้ย
ผู้สื่อความหมายชุมชน

แม่ศรีไว
เชฟชุมชน
อาหารพื้นถิ่น
ฝีมือเยี่ยม

น้องจีโร่
ครูภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมพื้นเมือง ซิ่น ฯลฯ

น้องกฤษ
เชฟมือดี
อาหารจีนฟูเจียน

พี่น้อง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

.... และสมาชิกน่ารักๆ อีกหลายท่าน ... และแน่นอน ที่เราก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ๆ เสมอ