เมืองเชียงแสนโยนกนครา วัฒนธรรมล้านนาที่น่าค้นหา ดินแดนแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์

การสร้างเมืองเชียงแสนที่หลงเหลือ ณ ปัจจุบันนี้ คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยพญาแสนภู (หลานพญามังราย) ราวๆ ปี พ.ศ. 1871  โดยจากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ สันนิษฐานได้ว่าการสร้างเมืองเชียงแสน สร้างโดยอาศัยความเชื่อด้านจักรวาลคติ อิงกับหลักทักษาโหรา เช่น การเสด็จเข้าเมืองครั้งแรกของพญาแสนภู ที่เสด็จเข้ามาในทิศมงคลทางเหนือของเมือง หรือ ตำแหน่งที่ตั้งของเสาสะดือเมืองหรือเสาหลักเมืองของเมืองโบราณเชียงแสน หรือ ตำแหน่งของประตูผีที่ใช้สำหรับขนย้ายศพคนตายออกนอกเมือง เป็นต้น  กอปรกับเมืองเชียงแสนมีวัดต่างๆ ในเขตกำแพงเมือง มากถึง 76 วัด แต่ละวัดมีเรื่องเล่า รูปแบบและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นงดงามแตกต่างกัน กิจกรรมทักษาโหรา บูชาพระธาตุ จึงเป็นเหมือนนำศรัทธาอันบริสุทธิ์จากทุกท่านที่มาเยือนเมืองเชียงแสน ร่วมกันส่งอานิสงค์ถึงพุทธสถานต่างๆที่อยู่ภายในเขตกำแพงเมือง รื้อฟื้นความเป็นวัดของที่มีผู้คนมากราบไหว้บูชา คืนชีวิตชีวา คืนศรัทธา กลับขึ้นมาอีกครั้ง ถือเป็นการนำเอาวัฒนธรรมความเชื่อมาปกป้องเมือง โดยการทำเครื่องเบญจสักการะแบบล้านนาโบราณ แล้วนำไปถวายวัด ตามทิศที่เป็นสิริมงคล พร้อมทั้งนั่งรถรางชมเมืองเก่าและรับฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความเชื่อ ของเมืองเชียงแสน จากอดีต จนถึง ปัจจุบัน

กิจกรรมไฮไลท์ ที่น่าสนใจ สายมูไม่ควรพลาด

กิจกรรมทำเครื่องสักการะล้านนา

นุ่งซิ่นกินปิ่นโต ณ โบราณสถาน

กิจกรรมสีสันใบสักฮอมอักเชียงแสน

การแสดงท้องถิ่น

กิจกรรมทำขนมไข่ปลาบึก

ให้ภาพเล่าเรื่อง .... ทำอะไรบ้าง กับ กิจกรรม ทักษาโหราบูชาพระธาตุเมืองเชียงแสน