กิจกรรมสีสันใบสัก ฮอมฮักเชียงแสน

ต้นสัก ถือเป็นไม้หมายเมืองของเวียงโบราณเชียงแสน  ในสมัยที่"พระยาแสนภู" ครองราชย์ ทรงโปรดให้สร้างวัดที่มีเจดีย์ขนาดใหญ่ และให้ปลูกต้นสักไว้ 300 ต้น ในบริเวณวัดนั้น จึงได้ชื่อว่า "วัดป่าสัก" 

ปัจจุบัน อาจถือได้ว่า เมืองเชียงแสนมีป่าสัก เป็นส่วนหนึ่ง ที่เห็นได้ทั่วเมืองโบราณแห่งนี้ ใบสักจึงมีอยู่มากมาย ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ จึงนำเอาใบสัก มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ เพราะใบสักที่ต่างขนาด อายุของใบต่างกัน ต่างฤดูกาล จะสามารถถ่ายทอดสีได้แตกต่างกัน

กิจกรรมนี้จึงเป็นการตอกใบไม้หรือดอกไม้ เพื่อให้มีการถ่ายทอดสี และรูปร่าง ตามที่ท่านสามารถออกแบบชิ้นงานได้เอง และได้ผลงานเฉพาะที่มีชิ้นเดียวในโลกเป็นของที่ระลึกให้ท่านไดนำกลับไปด้วย